Regulamin

Pamiętaj, że dokonując zakupu w sklepie lub rejestracji w serwisie internetowym, akceptujesz regulamin, który jest umową, jaką zawierasz ze Sprzedawcą lub Usługodawcą.

Informacje wstepne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.raicon.pl. Właścicielem sklepu internetowego jest: RAICON Bartosz Michałek, 58-180 Wrocław, ul. Waniliowa 18/11.

Wszystkie dodatkowe informacje można otrzymać: telefonicznie pod numerem 502705412 w godzinach 09-17 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@raicon.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 48 godzin.

Definicje

Sprzedawca: Raicon Bartosz Michałek, REGON: 160059791, NIP: 7471782388
Siedziba Sprzedawcy: ul. Waniliowa 18/11 51-180 Wrocław
Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Waniliowa 18/11 51-180 Wrocław
Regulamin: niniejszy regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, firma, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar: produkt wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego, której dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep: serwis internetowy dostępny pod adresem http://raicon.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy raicon.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie raicon.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Proces zawarcia Umowy sprzedaży- sklep internetowy

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową raicon.pl a następnie dokonać wyboru Towarów

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie tworzenia Zamówienia klient ma możliwość edycji zamówienia. Po wprowadzeniu danych na stronie widoczne będzie podsumowanie złożonego Zamówienia:
- przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
- wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Raicon Bartosz Michałek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającą dostępność Towarów.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.racon.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może podać odrębne dane do dokumentu sprzedaży, faktury VAT. Faktura VAT może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 zostaną przekazane do realizacji następnego dnia roboczego. Zamówienia realizowane w dni wolne i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku opcji „za pobraniem”

Koszty i termin wysyłki

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Klient jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedającym.

5. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

7. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

8. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „zasady i koszty dostawy”.

Płatności

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- za pobraniem (przy odbiorze towaru),
- przelewem na konto bankowe sklepu numer 19 1090 2503 0000 0001 2087 7040 Bank Zachodni WBK XXIII Odział Wrocław

4. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Klienta. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

5. Na sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na Adres korespondencyjny Sprzedawcy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827)

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych towarów w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Zakupiony towar należy zwrócić na Adres siedziby Sprzedającego. Koszt przesyłki, w wypadku zwrotu ponosi Klient.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Procedura reklamacji

1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski

2. Reklamacje należy składać na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez wymianę na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

5. Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych na podstawie ustawy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), jako podstawową zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności Towaru z Umową, nie później niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania. W przypadku towaru paczkowanego (niezależnie czy jest on oznakowany datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, czy nie).

Dane osobowe

1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.). W przypadku podania nieprawidłowych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
2. Proces Zamówienia nie wiąże się z podawaniem żadnego hasła i zakładaniem konta. Kupujący nie ma prawa żądać dostępu do systemu obsługującego Sklep.
3. Zamówień dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania (na żądanie Sprzedawcy) kopii dowodu tożsamości.
4. Oprócz akceptacji niniejszego Regulaminu, proces Zamówienia nie wiąże się z żadnymi innymi zobowiązaniami.
5. Przekazane przez Klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6. Przekazane przez Klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści Umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Umowy, jak na przykład do przekazania Towarów pod wskazany adres.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić pisemne żądanie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Pliki cookies

Właściciel strony może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę Sklepu. Użytkownik jest o tym poinformowany osobnym komunikatem, po wejściu na stronę Sklepu.

Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Informacje te są wykorzystywane przez nasz sklep w procesie realizacji zamówienia - dzięki nim możemy m.in. przechowywać informacje o stanie koszyka zakupów.

Użytkownik może w każdym czasie, zmieniając konfigurację swojej przeglądarki, wybrać sposób w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki "cookies" (szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek - zazwyczaj opcje te znajdują się w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej).
Wyłączenie obsługi plików "cookies" w swojej przeglądarce może znacznie utrudnić lub uniemożliwić właściwe korzystanie z naszego sklepu.

Zmiana Regulaminu

Sprzedawca ma prawo do zmiany treści Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).